Agenda

Konzert in Echternach
05.06.2018
Konzert in Echternach
um 20.00 Auer
op der Martplaz zu Iechternach

Feierlichkeiten zum Luxemburger Nationalfeiertag in Olm
23.06.2018
Feierlichkeiten zum Luxemburger Nationalfeiertag in Kehlen

Concert vun der Fanfare Keespelt-Meespelt

 

Concert op der Plëss an der Stad
27.06.2018
Concert op der Plëss an der Stad

um 20.00 Auer
 

Concert zu Schëndels
08.07.2018
Concert zu Schëndels
um 17.30 Auer
um Schlassfest zu Schëndels

Fussballmatch Fanfare Kielen-Fanfare Keespelt-Meester
10.07.2018
Fussballmatch Fanfare Kielen-Fanfare Keespelt-Meester

um 18.00 Auer

Fussballmatch vun der Kielener géint d'Keespelter Musek

zu Kielen um syntheteschen Terrain

uschléissend, géint 20.00 Auer

Grillfest fir déi 2 Museken zu Keespelt

Quetschefest 2018
16.09.2018
Quetschefest 2018 ab 10.30 Auer
zu Keespelt bei der Hal